Velkommen til Norkirken Bergen

Gud­st­jen­este søndager klokken 11:00 i Bjørn­sons gate 11

Utsendinger

Ole Mag­nus forteller fra Ukraina

Husfellesskap

Vi hjelper hveran­dre å følge Jesus i hverdagen 

Tweensklubb

Fredagskvelder i Bjørn­sons gate 11

Bønnesamling

Hver tors­dag klokken 19:00

Din menighet i Bergen

Kalender

No items found

Litt om oss

Norkirken Bergen ble startet høsten 2002, og er en snart 20 år gam­mel menighet i Bergen. Vi er en av Normisjons tre menigheter i Horda­land, og hold­er til i Normisjons lokaler i Bjørn­sons gate 11.

Gudstjeneste søndager klokken 11:00

Norkirken Bergen er en menighet i Bergen for alle slags men­nesker. Vi er opp­tatt av å elske Gud, elske men­nesker og elske livet. Du er hjertelig velkom­men til gud­st­jen­este søndager klokken 11:00.

Litt om gudstjenestene i høst

Når du kom­mer på gud­st­jen­esten, blir du øns­ket velkom­men som en del av fellesskapet.

Du får oppleve å lovsyn­ge og tilbe Gud sam­men med alle de andre. Vi ber sam­men og tar imot Guds nåde og til­givelse gjen­nom nattverden.

Tal­ene i Norkirken forteller om en god Gud som har så ufat­telig stor kjærlighet til oss, og hva hans kjærlighet til oss betyr for livene våre.

Bar­na er invitert til egne sam­linger under gudstjenesten.

Etter gud­st­jen­esten er du velkom­men til en varm kopp kaffe og noe å bite i, en hyggelig prat og varmt fel­lesskap. Og du vil også få invi­tasjon til å bli med i et hus­fel­lesskap sam­men med andre.

Husfellesskap

I til­legg til gud­st­jen­ester på sønda­gene inviteres du til hus­fel­lesskap i ukeda­gene. Slagordet for hus­fel­lesskap i Norkirken Bergen er «Vi hjelper hveran­dre å følge Jesus i hverda­gen». Velkom­men til å være med! Ta kon­takt for mer info og invi­tasjon til fellesskap.

Tweens-klubb

Bli med på fredagsklubb for barn fra 4.–7. klasse. Sam­lin­gene er to fredager i måne­den klokken 19:00–21:00 i Bjørn­sons gate 11.

Alle i 4.–7. klasse er invitert, og vi håper og ber om at bar­na inviter­er med seg ven­ner, og at vi kan nå ut i nær­miljøet rundt oss.

Vi ønsker at bar­na skal bygge gode og trygge relasjon­er til hveran­dre og at vi sam­men med dem skal utforske mer av hvem Gud er og hvor­dan vi kan leve med ham.