Vedtekter

Ved­tatt 20. april 2010

§1 Basis

Norkirken Bergen står tilslut­tet Normisjon, og er et selvs­tendig menighets­fel­lesskap innen ram­men av Den norske kirke. Norkirken Bergen byg­ger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.

§2 Formål

Norkirken Bergen vil formi­dle evan­geli­et om Jesus Kris­tus slik at men­nesker i Bergen og omegn kan bli frelst, finne sin plass i den kristne menighet og bli disi­pler som i ord og gjern­ing kan vitne om Guds kjærlighet. Norkirken Bergen vil videre bidra til Normisjons arbeid for å nå unådde med evangeliet.

§3 Sakramentsforvaltning

Sakra­ments­for­valt­ning skjer etter de ret­ningslin­jer som gjelder i Normisjon.

§4 Medlemmer

Enhver som gir sin tilslut­ning til menighetens vedtek­ter og verdier for medlem­skap, kan bli medlem i Norkirken Bergen. Medlemmene opp­muntres til å leve som kristne i samsvar med Guds ord og tjene ut fra sine evn­er og nådegaver.

§5 Årsmøtet

§ 5.1 Myndighet

Årsmøtet er det øver­ste organet i Norkirken Bergen.

§ 5.2 Tidspunkt og innkalling

Årsmøtet avholdes i løpet av første ter­tial hvert år. Dato bek­jent­gjøres sen­est 6 uker før.

Innkalling og sak­sliste skal gjøres tilgjen­gelig sen­est 2 uker før årsmøtet. Eld­sterådet har ans­var for innkalling og gjennomføring.

Sak­er som et medlem ønsker å fremme på årsmøtet, må sendes skriftlig til eld­sterådet sen­est fire uker før årsmøtet.

§ 5.3 Stemmerett

Stem­merett på årsmøtet har de som har vært medlem i Norkirken Bergen i minst tre måned­er og er fylt 15 år. For å kunne bruke stem­meretten kreves per­son­lig oppmøte.

§5.4 Faste årsmøtesaker

Årsmøtet skal hvert år:

a. Velge ord­styr­er, to årsmøteref­er­enter, to til å skrive under pro­tokoll, samt telleko­rps.
b. God­kjenne årsmeld­ing.
c. God­kjenne årsreg­n­skap med ved­lagt revisjons­beretning, og ori­en­teres om bud­sjett.
d. Eventuelt velge ny led­er for eld­sterådet.
e. Eventuelt velge medlem­mer til eld­sterådet.
f. Velge medlem­mer til
nom­i­nasjon­skomitéen.
g. Velge revi­sor.
h. Sam­tale.

§5.5 Valg av eldsterådets leder

Eld­sterådets led­er velges og gis tillit ved særskilt valg for tre år, med mulighet for gjen­valg en gang. Etter et sab­bat­sår det sjuende året, kan en per­son stille til valg på nytt. Kandidat(er) fremmes utfra en prosedyre ved­tatt av årsmøtet.

§5.6 Valg av eldsterådet

Eld­sterådets medlem­mer velges enkeltvis og gis tillit med fler­tall for tre år, med mulighet for gjen­valg en gang. Etter et sab­bat­sår det sjuende året, kan en per­son stille til god­kjen­ning på nytt. Kan­di­dater fremmes utfra en prosedyre ved­tatt av årsmøtet.

§5.7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstra­ordinært årsmøte kan holdes der­som eld­sterådet eller 1/4 av medlemmene krev­er det.

§ 5.8 Valg av nominasjonskomité

Nom­i­nasjon­skomitéen består av 2 val­gt av årsmøtet, 1 fra eld­sterådet og 1 ansatt. Rep­re­sen­tan­ten fra det sit­tende eld­sterådet led­er valgkomitéen.

To medlem­mer til nom­i­nasjon­skomi­teen velges av årsmøtet for to år av gan­gen, med valg av ett nytt medlem hvert ordinære årsmøte.

Ingen kan sitte i nom­i­nasjon­skomi­teen i mer enn 4 år av gan­gen. Valg av nom­i­nasjon­skomi­teen skjer ved fler­tallsvalg. Kan­di­dater fremmes ut fra en prosedyre ved­tatt av årsmøtet.

§5.9 Stemmegivning på årsmøte

Årsmøtet gjør sine ved­tak med van­lig fler­tall. Unntak; se §§ 8 og 10. Ved stem­me­likhet har ord­styr­er dobbelt­stemme. Der­som en per­son på årsmøtet ber om det, skal god­kjen­ninger og valg skje skriftlig. Ved valg av per­son­er til verv i eld­sterådet, kan kun fores­låtte kan­di­dater føres opp på stemmeseddelen.

§6 Eldsterådet

Norkirken Bergen ledes av et eld­steråd. Eld­sterådet led­er menigheten utfra visjo­nen, verdier og ved­tat­te målsetninger.

Eld­sterådet består av:

  • 3 — 5 medlem­mer, val­gt av årsmøtet
  • eld­sterådets led­er, val­gt av årsmøtet
  • pas­tor

Eld­sterådet har ans­var for menighetens innholdsmes­sige og åndelige del, langtid­splan­leg­ging og strate­gi. Eld­sterådet er ans­varlig for at menighetens drift og økono­mi herun­der innsam­lede midler og eien­del­er, for­valtes på en forsvarlig måte.

Eld­sterådet er beslut­nings­dyk­tig når minst halv­parten av medlemmene er tilst­ede. Ved stem­me­likhet har eld­sterådets led­er dobbeltstemme.

Eld­sterådet kan opp­nevne og gi instrukser til de komi­teer og arbei­ds­grup­per som de ser behov for.

Nye medlem­mer utpekes etter en nærmere angitt prosedyre fast­satt av årsmøtet.

§7 Forpliktende underskrift

Eld­sterådets led­er og daglig led­er for­p­lik­ter i fel­lesskap menigheten med sine underskrifter.

§8 Tilhørighet

Norkirken Bergen er en selvs­tendig enhet tilslut­tet Normisjon og Normisjon før­er tilsyn med Norkirken Bergen. Norkirken Bergen kan melde seg ut av Normisjon ved å ved­ta dette med 2/3 fler­tall på to påføl­gende ordinære årsmøter.

§9 Opphør

Skulle Norkirken Bergen etter sam­råd med Normisjon finne å innstille sin virk­somhet, eller ved­ta at menighetens oppløs­es, til­fall­er alle midler og ret­tigheter Normisjon.

§10 Vedtekter

Vedtek­t­sendringer krev­er 2/3 av stemmene på årsmøtet. Foran­dringer av prin­sip­iell karak­ter må god­kjennes av Normisjon.