Vedtekter

Vedtatt 20. april 2010

§1 Basis

Norkirken Bergen står tilsluttet Normisjon, og er et selvstendig menighetsfellesskap innen rammen av Den norske kirke. Norkirken Bergen bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.

§2 Formål

Norkirken Bergen vil formidle evangeliet om Jesus Kristus slik at mennesker i Bergen og omegn kan bli frelst, finne sin plass i den kristne menighet og bli disipler som i ord og gjerning kan vitne om Guds kjærlighet. Norkirken Bergen vil videre bidra til Normisjons arbeid for å nå unådde med evangeliet.

§3 Sakramentsforvaltning

Sakramentsforvaltning skjer etter de retningslinjer som gjelder i Normisjon.

§4 Medlemmer

Enhver som gir sin tilslutning til menighetens vedtekter og verdier for medlemskap, kan bli medlem i Norkirken Bergen. Medlemmene oppmuntres til å leve som kristne i samsvar med Guds ord og tjene ut fra sine evner og nådegaver.

§5 Årsmøtet

§ 5.1 Myndighet

Årsmøtet er det øverste organet i Norkirken Bergen.

§ 5.2 Tidspunkt og innkalling

Årsmøtet avholdes i løpet av første tertial hvert år. Dato bekjentgjøres senest 6 uker før.

Innkalling og saksliste skal gjøres tilgjengelig senest 2 uker før årsmøtet. Eldsterådet har ansvar for innkalling og gjennomføring.

Saker som et medlem ønsker å fremme på årsmøtet, må sendes skriftlig til eldsterådet senest fire uker før årsmøtet.

§ 5.3 Stemmerett

Stemmerett på årsmøtet har de som har vært medlem i Norkirken Bergen i minst tre måneder og er fylt 15 år. For å kunne bruke stemmeretten kreves personlig oppmøte.

§5.4 Faste årsmøtesaker

Årsmøtet skal hvert år:

a. Velge ordstyrer, to årsmøtereferenter, to til å skrive under protokoll, samt tellekorps.
b. Godkjenne årsmelding.
c. Godkjenne årsregnskap med vedlagt revisjonsberetning, og orienteres om budsjett.
d. Eventuelt velge ny leder for eldsterådet.
e. Eventuelt velge medlemmer til eldsterådet.
f. Velge medlemmer til
nominasjonskomitéen.
g. Velge revisor.
h. Samtale.

§5.5 Valg av eldsterådets leder

Eldsterådets leder velges og gis tillit ved særskilt valg for tre år, med mulighet for gjenvalg en gang. Etter et sabbatsår det sjuende året, kan en person stille til valg på nytt. Kandidat(er) fremmes utfra en prosedyre vedtatt av årsmøtet.

§5.6 Valg av eldsterådet

Eldsterådets medlemmer velges enkeltvis og gis tillit med flertall for tre år, med mulighet for gjenvalg en gang. Etter et sabbatsår det sjuende året, kan en person stille til godkjenning på nytt. Kandidater fremmes utfra en prosedyre vedtatt av årsmøtet.

§5.7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan holdes dersom eldsterådet eller 1/4 av medlemmene krever det.

§ 5.8 Valg av nominasjonskomité

Nominasjonskomitéen består av 2 valgt av årsmøtet, 1 fra eldsterådet og 1 ansatt. Representanten fra det sittende eldsterådet leder valgkomitéen.

To medlemmer til nominasjonskomiteen velges av årsmøtet for to år av gangen, med valg av ett nytt medlem hvert ordinære årsmøte.

Ingen kan sitte i nominasjonskomiteen i mer enn 4 år av gangen. Valg av nominasjonskomiteen skjer ved flertallsvalg. Kandidater fremmes ut fra en prosedyre vedtatt av årsmøtet.

§5.9 Stemmegivning på årsmøte

Årsmøtet gjør sine vedtak med vanlig flertall. Unntak; se §§ 8 og 10. Ved stemmelikhet har ordstyrer dobbeltstemme. Dersom en person på årsmøtet ber om det, skal godkjenninger og valg skje skriftlig. Ved valg av personer til verv i eldsterådet, kan kun foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen.

§6 Eldsterådet

Norkirken Bergen ledes av et eldsteråd. Eldsterådet leder menigheten utfra visjonen, verdier og vedtatte målsetninger.

Eldsterådet består av:

  • 3 – 5 medlemmer, valgt av årsmøtet
  • eldsterådets leder, valgt av årsmøtet
  • pastor

Eldsterådet har ansvar for menighetens innholdsmessige og åndelige del, langtidsplanlegging og strategi. Eldsterådet er ansvarlig for at menighetens drift og økonomi herunder innsamlede midler og eiendeler, forvaltes på en forsvarlig måte.

Eldsterådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har eldsterådets leder dobbeltstemme.

Eldsterådet kan oppnevne og gi instrukser til de komiteer og arbeidsgrupper som de ser behov for.

Nye medlemmer utpekes etter en nærmere angitt prosedyre fastsatt av årsmøtet.

§7 Forpliktende underskrift

Eldsterådets leder og daglig leder forplikter i fellesskap menigheten med sine underskrifter.

§8 Tilhørighet

Norkirken Bergen er en selvstendig enhet tilsluttet Normisjon og Normisjon fører tilsyn med Norkirken Bergen. Norkirken Bergen kan melde seg ut av Normisjon ved å vedta dette med 2/3 flertall på to påfølgende ordinære årsmøter.

§9 Opphør

Skulle Norkirken Bergen etter samråd med Normisjon finne å innstille sin virksomhet, eller vedta at menighetens oppløses, tilfaller alle midler og rettigheter Normisjon.

§10 Vedtekter

Vedtektsendringer krever 2/3 av stemmene på årsmøtet. Forandringer av prinsipiell karakter må godkjennes av Normisjon.