Velkommen til Norkirken Bergen

Gud­st­jen­este søndager klokken 11:00 i Bjørn­sons gate 11

Din menighet i Bergen

Norkirken Bergen er en menighet i Bergen for alle slags men­nesker. Vi er opp­tatt av å elske Gud, elske men­nesker og elske livet. Du er hjertelig velkom­men til gud­st­jen­este søndager klokken 11:00.

Menighet i Bergen

Pinsefest for alle 6. juni 2022

Gud­st­jen­esten i pin­sen er ikke søndag, men mandag andre pinsedag. Da er du velkom­men til Pin­se­fest for alle på Nord­hord­land Folke­høgskole på Frekhaug. Fes­ten starter med gud­st­jen­este klokken 11:00, og så blir det grilling og moro etter­på. Langtidsvarse­let sier sol og 20 grad­er, så plan­legg både solkrem og grillpølser! — Norkirken Bergen Gud­st­jen­este 11:00 Ingelin…

Gudstjeneste i Norkirken Bergen 22. mai 2022

Hei på deg, og velkom­men til gud­st­jen­este med Norkirken Bergen 22. mai 2022 — i Kom­pag­ni­et i Bjørn­sons gate 11. Som van­lig blir det bønn, lovsang og tilbe­delse, Svein taler om «iden­titet» og det blir hyggelig fel­lesskap i kafeen etter­på. Dessuten blir det kon­fir­masjon på søndag, og det gled­er vi oss til! — Norkirken Bergen

Åpningskonsert med Bergen Gospel Unit

Åpn­ing­shel­gen til Kom­pag­ni­et i Bjørn­sons gate 11 starter med storslått kon­sert fredag 13. mai klokken 20:00. Bergen Gospel Unit sam­ler tre av byens beste kor (Gospel Bergen, The Gospel Singers og Redeemed) og lover super stemn­ing, flinke musikere, fete akko­rder, svin­gende ryt­mer og dyk­tige san­gere. Inngang: 200,- Skaff deg bil­let­ter på kompagniet.no/konsert

Zoom-samling om bønn 20. april

Ons­dag kveld er det ny sam­ling på Zoom med temaet «Fra bøn­nens hverdag» Vi del­er og opp­muntr­er hveran­dre. Bli med på Zoom-sam­ling ons­dag 20. april klokken 20:00–21:00.

God påske!

Han er opp­standen! Velkom­men til påskegud­st­jen­este andre påskedag (mandag) klokken 16:00.

Litt om oss

Norkirken Bergen ble startet høsten 2002, og er en snart 20 år gam­mel menighet i Bergen. Vi er en av Normisjons tre menigheter i Horda­land, og hold­er til i Normisjons lokaler i Bjørn­sons gate 11.

Litt om gudstjenestene

Når du kom­mer på gud­st­jen­esten, blir du øns­ket velkom­men som en del av fellesskapet.

Du får oppleve å lovsyn­ge og tilbe Gud sam­men med alle de andre. Vi ber sam­men og tar imot Guds nåde og til­givelse gjen­nom nattverden.

Tal­ene i Norkirken forteller om en god Gud som har så ufat­telig stor kjærlighet til oss, og hva hans kjærlighet til oss betyr for livene våre.

Bar­na er invitert til egne sam­linger under gudstjenesten.

Etter gud­st­jen­esten er du velkom­men til en varm kopp kaffe og noe å bite i, en hyggelig prat og varmt fel­lesskap. Og du vil også få invi­tasjon til å bli med i et hus­fel­lesskap sam­men med andre.

Husfellesskap

I til­legg til gud­st­jen­ester på sønda­gene inviteres du til hus­fel­lesskap i ukeda­gene. Slagordet for hus­fel­lesskap i Norkirken Bergen er “Vi hjelper hveran­dre å følge Jesus i hverda­gen”. Velkom­men til å være med! Ta kon­takt for mer info og invi­tasjon til fellesskap.

Tweens-klubb

Bli med på fredagsklubb for barn fra 4.–7. klasse. Sam­lin­gene er to fredager i måne­den klokken 19:00–21:00 i Bjørn­sons gate 11.

Alle i 4.–7. klasse er invitert, og vi håper og ber om at bar­na inviter­er med seg ven­ner, og at vi kan nå ut i nær­miljøet rundt oss.

Vi ønsker at bar­na skal bygge gode og trygge relasjon­er til hveran­dre og at vi sam­men med dem skal utforske mer av hvem Gud er og hvor­dan vi kan leve med ham.

Nyhetsbrevet

til Norkirken Bergen

Få vite det først

Hold deg opp­datert på det som skjer i og rundt Norkirken Bergen! Vårt nyhets­brev på epost er der du får nyhetene først. Meld deg på, du også!