Årsmelding for 2021

2021 ble nok et annerledes år, med sine utfor­dringer og noen skikke­lige lyspunk­ter. Slik kan vi opp­sum­mere året for Norkirken Bergen.

Husfellesskap

Hus­fel­lesskap er våre mel­lom­store fel­lesskap, der det er vekt på det sosiale, måltid og mis­jon. Hus­fel­lesskapene møtes i hjemmene i løpet av uken, eller gjerne en gang annen­hver uke. Noen av hus­fel­lesskapene deles også opp i disip­pel­grup­per, som er min­dre grup­per i tilknyt­ning til hus­fel­lesskapet. I disip­pel­grup­pene har man anled­ning til å komme litt tet­tere inn på livene til hveran­dre, og hov­ed­fokuset lig­ger på etter­føl­gelse og disippelskap.

I 2021 var det 4 små­grup­per og hus­fel­lesskap i Norkirken Bergen (2020: 3).

Pan­demien preget året, og noen grup­per møttes til fysiske sam­linger i 2021, når dette var mulig. Noen grup­per hadde bare dig­i­tale sam­linger i 2021.

På våren 2021 ble alle hus­felleskapene invitert til felles videomøte på Zoom, med sam­tale og bønn via skjer­men. Disse sam­lin­gene ble ledet av Svein Høysæter, og vi ful­gte temase­rien som tok utgangspunkt i boken Ekte og ærlig tilbe­delse av Mary Eliz­a­beth Kolsrud.

Det ble også invitert til videomøte med Normisjon region Horda­land, og utsendin­gene i Bangladesh og Mali. Også dette var ledet av Svein Høysæter.

Gudstjenester

Vi feiret til sam­men 48 gud­st­jen­ester i Norkirken Bergen i 2021 (2020: 43). Tal­let er høyere enn nor­malen, for­di vi arrangerte dig­i­tale gud­st­jen­ester gjen­nom hele som­meren. Av disse 48 gud­st­jen­estene var 16 fysiske sam­linger og 32 dig­i­tale gud­st­jen­ester Fra stue til stue med Norkirken Bergen. De dig­i­tale gud­st­jen­estene ble strøm­met via Face­book, og er tilgjen­gelig for alle, enten man er reg­istr­ert som bruk­er på Face­book eller ikke. 

Lokaliteter

På starten av året var sam­fun­net pan­de­mi-stengt, og i løpet av 2021 ble det ingen fysiske sam­linger i de midler­tidi­ge loka­lene i Kong Oscars gate 22. Til sam­men fikk menigheten fire søndagssam­linger der, mel­lom 23. august og 18. okto­ber 2020. Med strenge restrik­sjon­er og påvente av nye lokaler i Bjørn­sons gate 11, ble leieav­tal­en i Kong Oscars gate avsluttet.

De nye loka­lene var ikke klare til bruk da sam­fun­net igjen kunne åpnes opp på høsten. Vi er takknem­lige for velvil­jen og tilret­te­leg­gin­gen for våre behov som vi fikk av våre ven­ner i Cen­tralkirken i Bergen. Vi vil takke Cen­tralkirken for at vi fikk leie deres kirke­bygg til å sam­les til etter­mid­dags­gud­st­jen­ester der på høsten 2021.

God­kjen­ning av bygget i Bjørn­sons gate 11 kom plut­selig, og 8. okto­ber kunne Norkirken Bergen komme sam­men i helt nye lokaler. På kort varsel kom invi­tasjo­nen til en kaf­fekopp, omvis­ning, bønn og lovsang og en god prat. Til avs­lut­ning på den uformelle åpnin­gen fikk vi be for og sende ut Svein Høysæter, som reiste på et kort opphold til Mali. Det var fint å kunne be for utsendinger allerede første gang vi var i nytt hus!

Den første gud­st­jen­esten i nytt bygg var søndag 24. okto­ber 2021.

En oppsummering

  • 32 dig­i­tale gud­st­jen­ester på våren og gjen­nom som­meren. Dig­i­tal pin­se­fest for alle er en av disse. Gud­st­jen­estene på som­meren inneholdt noen gjen­syn med taler fra tidligere dig­i­tale gudstjenester.
  • 8 fysiske gud­st­jen­ester i Cen­tralkirken i Bergen fra 22. august til 17. okto­ber. 43 per­son­er i snitt del­tok på disse gud­st­jen­estene (2020: 55.)
  • 8 fysiske gud­st­jen­ester i Bjørn­sons gate 11 på høsten, fra 24. oktober.
  • 2 fysiske gud­st­jen­ester i desem­ber ble avlyst på grunn av smittesituasjonen.

Team, medarbeidere og talere på gudstjenestene

I løpet av året har rundt 35 (2020: 30) per­son­er bidratt i ett eller flere av teamene som lager gud­st­jen­estene sam­men. Da gud­st­jen­estene ble dig­i­tale, var det færre muligheter for mange folk å engas­jere seg. Der­for er det vanske­lig å bereg­ne antallet faste medar­bei­dere for 2021 (2019: 38 ved slut­ten av året).

Eksterne talere var i 2021 Anne Kristin og Steve Bruns, Olav Dørdal og Steinar Opheim. Interne talere var Hall­geir Haa­land, Kris­t­ian Bjørkhaug, Mary Kol­srud, Rolf Kjøde, Svein Høysæter og Thomas Hammer

Temaserier

I starten av 2021 ful­gte menigheten en temaserie med utgangspunkt i boken Ekte og ærlig tilbe­delse av Mary Eliz­a­beth Kol­srud. Kapit­lene i boken ble talt over på gud­st­jen­estene, og sam­talt over på dig­i­tale hus­fel­lesskapssam­linger. Menigheten gav en bok til hver av deltak­erne i husfellesskapene.

Etter påske ful­gte vi en temaserie laget av Svein Høysæter, Livet i Guds fam­i­lie.

Lovsangsarbeidet i Norkirken Bergen

Lovsangst­jen­esten har vært en vik­tig del av Norkirken Bergen siden beg­yn­nelsen, og vi er vel­signet med dyk­tige musikere og san­gere som led­er lovsan­gen i menigheten. 

Så blir det litt annerledes å skulle lede lovsang i en pan­de­mi, der man til tider ikke har lov å sam­les for å syn­ge sam­men. Flere av lovsangsled­erne bidro på de dig­i­tale gud­st­jen­estene, og det gjorde også Bergen Soul Chil­dren og Bergen Soul Teens.

Låtskrivingsskole på nett

På høsten arrangerte Mary Eliz­a­beth Kol­srud en net­tbasert låt­skriver­mod­ul på lovsangsskolen Dis­ci­ples of Wor­ship Acad­e­my. Kurset gikk i 12 uker fra sep­tem­ber til desember.

Kongebarna

Konge­bar­na har hatt 16 sam­linger i 2021 (2020: 10). Gjen­nom­snit­tet er 16 delt­agere (2020: 19). Ved utgan­gen av 2020 var det reg­istr­ert 23 medlem­mer (2020: 27). Som Acta-lag mot­tar Konge­bar­na økonomisk støtte for hvert medlem som har betalt den friv­il­lige medlem­skontin­gen­ten på 50 NOK.

5 medar­bei­dere (2020: 7) ledet Konge­bar­na i 2021.

Dåp og konfirmasjon

3 barn ble døpt i Norkirken Bergen i 2021. Ett av disse bar­na ble døpt på gud­st­jen­este i Bjørn­sons gate 11. De to andre ble døpt på egne sam­linger der bare fam­i­lien var til stede, for å følge de restrik­sjonene som var gjeldende.

Norkirken Bergen feiret sin første kon­fir­mant i 2021. Kon­fir­masjon­sop­p­legget skjed­de i samar­beid med Salem mis­jon­skirke NLM Bergen, og kon­fir­masjon­shan­dlin­gen skjed­de på gud­st­jen­esten i Cen­tralkirken 26. september.

Ny tweensklubb

I tiden før menigheten skulle fly­tte til Kro­n­stad, ble det tatt ini­tia­tiv til å starte en ny klubb for tweens – en fredagsklubb for barn fra 4.–7. klasse. Sam­lin­gene er to fredager i måne­den, og i starten møttes de i hjemmene. Da Bjørn­sons gate 11 var klar, ble det møtestedet.

Alle i 4.–7. klasse er invitert, og bar­na i menigheten har inviter­ert med seg ven­ner og klassekam­er­ater. Øns­ket er at bar­na kan bygge gode og trygge relasjon­er til hveran­dre og at vi sam­men med dem skal utforske mer av hvem Gud er og hvor­dan vi kan leve med ham.

Alpha-kurs

Det ble ikke arrangert Alpha-kurs i 2021.

Utsendinger fra Norkirken Bergen

Våre utsendinger i Bangladesh, Gerd Eli og Hall­geir Haa­land med bar­na Math­ea, Jonathan og Kristof­fer ble i mars 2020 hen­tet hjem til Norge før grensene stengte. Etter fem måned­er i Norge, kunne de på høsten 2020 reise ut igjen for å fort­sette arbei­det i Bangladesh.

Også i 2021 ble det en krevende situ­asjon for fam­i­lien i Bangladesh. Det var høyt trykk på helset­jen­estene i lan­det under pan­demien, og fam­i­lien Haa­land måtte være mye hjemme. Det var tøft for bar­na med stengte skol­er og ens­formige hverdager.

Sam­tidig var det en god tid for arbei­det Gerd Eli og Hall­geir er involvert i. Arbei­det med Agen­da 1 i Mali og Bangladesh foregikk dig­i­talt. Arbei­det har beg­y­nt å få fot­feste lokalt, slik at det har kun­net fort­sette uten Gerd Elis og Hall­geirs fysiske tilstedeværelse.

Av hen­syn til bar­nas situ­asjon tok fam­i­lien avgjørelsen om å fly­tte hjem igjen til Norge til som­meren 2021. Slik fikk fam­i­lien Haa­land en god avs­lut­ning­spros­ess for sitt opphold i landet.

Menighetsweekend for alle

Den plan­lagte menighetsweek­enden ble ikke arrangert i 2021, for­di leirst­edet var langtidsstengt på grunn av smittesituasjonen.

Kontakt med Normisjons bibelskoler

I 31. okto­ber arrangerte Bibel­skolen i Grim­stad BiG-tre­ff for tidligere stu­den­ter i sam­men­heng med gud­st­jen­esten vår. Lær­er Olav Dørdal talte på gudstjenesten.

Menighetsutvikling

Menigheten gjen­nom­førte en under­søkelse i regi av Naturlig menighet­sutvil­ing (NaMU) i jan­u­ar 2021. Deretter startet en to-årig pros­ess med bak­grunn i resul­tatene, i samar­beid med NaMU-veiled­er Jon Løv­land. Dette arbei­det fort­sat­te i eld­steråd og stab gjen­nom hele 2021.

Norkirken Bergen del­tok på Agenda1 smak­sprøve i Bergen, sam­men med flere andre menigheter. Smak­sprøven arran­geres med tanke på opp­start i 2022, og gir menighetene som deltar muligheten til å erfare hvor­dan det arbei­des på Agenda1.

Medlemskap

Medlem­mer i Norkirken Bergen tar eier­skap til menighetens visjon og verdier og søk­er å leve det ut i prak­sis. Medlem­skap er pos­i­tivt for­p­lik­tende i sin karak­ter, og han­dler om å delta i menighetens ulike fel­lesskap, leve et liv med Gud, være fast giv­er og leve et liv i misjon.

Medlem­stal­let pr. 31.12.2021 var 55 vok­sne (2020: 55).

Økonomi

Sam­let offer gitt til andre eller til mis­jon er 65.150 NOK (2020: 52.250 NOK).

Vi har gitt til Normisjons inter­nasjonale arbeid i Bangladesh, Agen­da1-arbei­det i Mali, Bibelsel­skapet, Åpne Dør­er og vårt eget arbeid i Norkirken Bergen.

Fast givert­jen­este i 2021 var på 782.740 NOK (2020: 824.840 NOK)
Inntek­tene var 1.076.431 NOK (2020: 1.065.362 NOK)
Utgiftene var 1.034.151 NOK (2020: 1.022.906 NOK)
Rentein­ntekt: 85 NOK
Årsre­sul­tatet ble dermed 42.236 NOK (2020: 43.028 NOK)

Stab og styre

Ansatte

Mar­tin Olsen: 50 % som admin­is­trasjon­sled­er og led­er for fam­i­liear­bei­det.
Thomas Ham­mer: 50 % som pas­tor, blant annet ans­var for utvikling av gud­st­jen­estene.
Kris­t­ian Bjørkhaug: 20 % som pas­tor og daglig leder.

Eldsterådet

Eld­sterådet er Norkirken Bergens styre, og har i 2021 bestått av Endre Angeltveit (led­er), Elmer Anders Tor­ves­tad og Kris­t­ian Bjørkhaug (pas­tor og daglig led­er). Thomas Ham­mer (pas­tor) deltar også på møtene.