Årsmelding for 2022

2022 ble første året etter pandemi og nedstengninger, og hadde sine utfordringer og noen skikkelige lyspunkter. Slik kan vi oppsummere året for Norkirken Bergen.

Husfellesskap

Husfellesskap er våre mellomstore fellesskap, der det er vekt på det sosiale, måltid og misjon. Husfellesskapene møtes i hjemmene i løpet av uken, eller gjerne en gang annenhver uke. Noen av husfellesskapene deles også opp i disippelgrupper, som er mindre grupper i tilknytning til husfellesskapet. I disippelgruppene har man anledning til å komme litt tettere inn på livene til hverandre, og hovedfokuset ligger på etterfølgelse og disippelskap.

I 2022 var det 4 smågrupper og husfellesskap i Norkirken Bergen (2021: 4, 2020: 3).

Gudstjenester

Vi feiret til sammen 45 gudstjenester i Norkirken Bergen i 2022 (2021: 48, 2020: 43). Tallet er noe lavere enn fjoråret, siden vi da også arrangerte digitale gudstjenester gjennom hele sommeren.

På våren var det 22 vanlige gudstjenester klokken 11:00 i Kompagniet i Bjørnsons gate. Dessuten ble to digitale stue til stue-gudstjenester sendt via Facebook. Den første av disse var digital på grunn av smittesituasjonen i samfunnet. Den andre digitale gudstjenesten var første helgen i vinterferien. Hele Norkirken Bergen er invitert med på Pinsefest for alle på Frekhaug, sammen med Normisjons-familien i Hordaland. Denne gudstjenesten er ikke inkldert i tallet, men  kommer som et tillegg til Norkirken Bergens 24 gudstjenester på våren. 

På høsten hadde Norkirken Bergen 19 gudstjenester, inkludert julaften klokken 15:00. Søndagen den første helgen i skolens høstferie hadde vi pause, for å gi medarbeidere et avbrekk. Første søndag i advent var alle samlet, store og små i fellesskap, til takkegudstjeneste.

52 personer i snitt deltok på disse gudstjenestene (2021: 43, 2020: 55.). Toppen i 2022 var på 85 på en gudstjeneste.

Team, medarbeidere og talere på gudstjenestene

I løpet av året har rundt 32 (2021: 35, 2020: 30) personer bidratt i ett eller flere av teamene som lager gudstjenestene sammen. Eksterne talere var i 2022 Olav Dørdal, Eli og Tor Tveitane og praksisstudent Sveinung Løvåsen. Interne talere var Hallgeir Haaland, Kristian Bjørkhaug, Rolf Kjøde, Svein Høysæter og Thomas Hammer

Temaserier

I starten av 2021 fulgte menigheten temaserien Annerledes liv med utgangspunkt i de to bøkene i Bibelen som er skrevet av Lukas, Lukas-evangeliet og Apostlenes gjerninger. Etter påske fulgte menigheten en temaserie med gjennomgang av seks av Paulus sine brev.

På høsten tok vi utgangspunkt i Svein Høysæters bok, Giverglede – 30 dagers Bibelvandring – men brukte åtte uker på vandringen.

Kongebarna

Kongebarna har hatt 41 samlinger i 2022 (2021: 16). Gjennomsnittet er 18 deltagere (2021: 16). Ved utgangen av 2022 var det registrert 32 medlemmer (2021: 23). Som Acta-lag mottar Kongebarna får en økonomisk grunnstøtte, og i tillegg støtte for hvert medlem som har betalt den frivillige medlemskontingenten på 50 NOK.

7 medarbeidere ledet Kongebarna i 2022 (2021: 5).

Dåp og konfirmasjon

2 barn ble døpt i Norkirken Bergen i 2022, på gudstjenester i Bjørnsons gate 11.

Norkirken Bergen feiret en konfirmant i 2022. Konfirmanten fulgte konfirmasjonsundervisningen i regi av Centralkirken, og konfirmasjonshandlingen skjedde på gudstjenesten i Norkirken Bergen den 22. mai.

Tweensklubb

Tweensklubben er en fredagsklubb for barn fra 4.-7. klasse. Samlingene er to fredager i måneden i Kompagniet. Alle i 4.-7. klasse er invitert, og barna i menigheten har inviterert med seg venner og klassekamerater. Ønsket er at barna kan bygge gode og trygge relasjoner til hverandre og at vi sammen med dem skal utforske mer av hvem Gud er og hvordan vi kan leve med ham.

Et høydepunkt for mange var teltturen 16.-17. september.

Kafé Bris

Før pandemien ble Kafé Bris arrangert en fredag i måneden, i det som da var Normisjons møtesal på Øvre Korskirkeallmenningen 5 i Bergen. Den gang kom opp mot 80 unge mennesker, både med og uten tilknytning til Normisjon. 

Høsten 2022 kunne Kafé Bris åpne igjen, og denne gangen i flunkende nye lokaler hos Kompagniet i Bjørnsons gate 11. Det ble tre kafékvelder i 2022, med både artister og kunstnere som stilte ut sine verker.

Kafé Bris er et sted hvor unge kristne kan invitere med seg sine venner og lytte til god musikk. Det er også en god plattform for nye artister, der de kan dele sin musikk og promotere sine sanger.

Formiddagskafé

Medlemmer i Norkirken Bergen tok initiativ til å starte formiddagskafé i Kompagniet. Sammen med medlemmer fra andre foreninger i Normisjon i Bergensområdet, har de i 2022 invitert til åpen kafé omtrent en tirsdag i måneden. Håpet er å gi fellesskap til mennesker i nærmiljøet og få fortelle dem om Jesus. I løpet av de to timene kaféen holder åpent, er det en sekvens med andakt og fokus på Normisjons arbeid.

Nabolagsfest

Søndag 28. august inviterte Norkirken Bergen alle naboer av Kompagniet til nabolagsfest. Menigheten flyttet inn i Bjørnsons gate 11 i oktober året før, og ønsket å benytte søndagen til å hilse på sine nye naboer. Det ble servert boller, kaker og kaffe utenfor, og arrangert aktiviteter og leker for barn og unge. Festen begynte med invitasjon til gudstjeneste klokken 11:00, før festen fortsatte utendørs.

Julelystenning

Søndag 27. november 2022 klokken 18:00 var naboene på Kronstad invitert til julelystenning, synge julesanger, drikke gløgg, spise pepperkaker og finner førjulsstemningen sammen. Bergen Soul Children ledet oss i julesanger, slik de også gjør på Lysfesten på Festplassen.

Migrantsamling

Acta – barn og unge i Normisjon har arbeidet med et prosjekt for integrering av barn i migrantfamilier. Det er Paul Omayio som har ledet dette arbeidet, og til daglig holder han til i Oslo. Lørdag 19. november var Acta Hordaland vertskap for en samling i Bergen der Paul inviterte migrantfamilier til en formiddag der de kunne bli kjent med Acta sitt arbeid. I de store byene samles første generasjons migranter ofte i egne migrantmenigheter, mens barna deres ofte finner seg bedre til rette i ordinære forsamlinger. Målet med disse samlingene er å støtte barne- og ungdomsledere i migrantmenigheter og bidra til å tilby barn og unge gode kristne fellesskap gjennom muligheten til å være med i Acta sine lokallag og delta på leirer. 

Sveinung Løvåsen holdt andakt på samlingen. Han er teologistudent på NLA Høgskolen, og har vært praksisstudent i Norkirken Bergen høsten 2022.

Kontakt med Normisjons bibelskoler

Søndag 18. november var Norkirken Bergen vertskap for BiG Alumni. Samlingen for tidligere studenter ved Bibelskolen i Grimstad startet med Norkirkens gudstjeneste, og fortsatte med eget treffpunkt etterpå. Bibelskolelærer Olav Dørdal talte på gudstjenesten og ønsket alle tidligere Grimstad-studenter velkommen!

Også Acta Bibelskole i Stavanger var på besøk, og hadde samling i Bergen 16. februar 2022.

Kristian Bjørkhaug og Thomas Hammer har dessuten deltatt på treff på NLA Høgskolen, møtt studenter der og fortalt om arbeidet i regionen.

Deltakelse på Agenda1 Hordaland

Agenda1 er et fellesskap av ledere som hjelper hverandre til å utruste menighetene slik at de kan dele evangeliet med andre. I 2022 deltok Norkirken Bergen på Agenda1 Bergen i Bjørnsons gate 11. Agenda1 Bergen er nå midtveis i sin 2-års prosess, og består av ledergrupper fra 6 ulike menigheter; Norkirken Bergen, Norkirken Nordhordland, Norkirken Os, Kristkirken i Bergen, Bergen frikirke og Osfellesskapet.

En av pastorene sa at Agenda1 hjelper dem til å holde stødig kurs for å nå nye mennesker. Og det er jo det vi ønsker å se; nemlig at disse lederne utruster sine menigheter til misjonalt liv. I tillegg erfarer vi også den enhet vi er gitt som Guds familie; vi har én Far, vi er én familie, og vi har ett oppdrag. Selv om vi kommer fra ulike kirkesamfunn og tradisjoner, finner vi sammen som én familie med ett felles oppdrag. I Agenda1 er vi mer opptatt av hvor vi skal hen, enn hvor vi kommer fra.

Det er også viktig og verdifullt at vi gjør det samme både hjemme og ute. Agenda1 er etablert, eller på vei til å bli det, i alle våre misjonsland. Samtidig trenger vi å reise oss som misjonsfolk i vårt eget land og vårt eget nærmiljø for å gi evangeliet videre. Agenda1 hjelper oss til det på en inspirerende og effektiv måte.

Medlemskap

Medlemmer i Norkirken Bergen tar eierskap til menighetens visjon og verdier og søker å leve det ut i praksis. Medlemskap er positivt forpliktende i sin karakter, og handler om å delta i menighetens ulike fellesskap, leve et liv med Gud, være fast giver og leve et liv i misjon.

Medlemstallet pr. 31.12.2022 var 54 voksne (2021: 55).

Økonomi

Samlet offer samlet inn på gudstjenestene var 181.834 NOK. Av dette er 86.249 NOK (2021: 65.150 NOK) gitt til andre. Det ble gitt til Normisjons arbeid med Agenda1 i Bangladesh og Mali.

Fast givertjeneste i 2022 var på 759.890 NOK (2021: 782.740 NOK)
Inntektene var 1.083.697 NOK (2021: 1.076.431 NOK)
Utgiftene var 1.099.733 NOK (2021: 1.034.151 NOK)
Renteinntekt: 1.536 NOK
Årsresultatet ble dermed -14.499 NOK (2021: 42.236 NOK)

Norkirken Bergen har et likviditetslån fra Normisjon region Hordaland på 200.000 NOK.

Per 31.12.2022 var summen av egenkapital og gjeld -217.293,95 NOK 

Stab og styre

Ansatte

Martin Olsen: 50 % som administrasjonsleder og leder for familiearbeidet. Fra 1.8 i 30 %, hvorav 15 % i studiepermisjon. (20 % ulønnet permisjon).
Thomas Hammer: 50 % som pastor, blant annet ansvar for utvikling av gudstjenestene.
Kristian Bjørkhaug: 20 % som pastor og daglig leder.

Eldsterådet

Eldsterådet er Norkirken Bergens styre, og har i 2022 bestått av Endre Angeltveit (leder), Elmer Anders Torvestad, Jan Inge Bjune og Kristian Bjørkhaug (pastor og daglig leder). Thomas Hammer (pastor) deltar også på møtene.