Årsmelding for 2021

2021 ble nok et annerledes år, med sine utfordringer og noen skikkelige lyspunkter. Slik kan vi oppsummere året for Norkirken Bergen.

Husfellesskap

Husfellesskap er våre mellomstore fellesskap, der det er vekt på det sosiale, måltid og misjon. Husfellesskapene møtes i hjemmene i løpet av uken, eller gjerne en gang annenhver uke. Noen av husfellesskapene deles også opp i disippelgrupper, som er mindre grupper i tilknytning til husfellesskapet. I disippelgruppene har man anledning til å komme litt tettere inn på livene til hverandre, og hovedfokuset ligger på etterfølgelse og disippelskap.

I 2021 var det 4 smågrupper og husfellesskap i Norkirken Bergen (2020: 3).

Pandemien preget året, og noen grupper møttes til fysiske samlinger i 2021, når dette var mulig. Noen grupper hadde bare digitale samlinger i 2021.

På våren 2021 ble alle husfelleskapene invitert til felles videomøte på Zoom, med samtale og bønn via skjermen. Disse samlingene ble ledet av Svein Høysæter, og vi fulgte temaserien som tok utgangspunkt i boken Ekte og ærlig tilbedelse av Mary Elizabeth Kolsrud.

Det ble også invitert til videomøte med Normisjon region Hordaland, og utsendingene i Bangladesh og Mali. Også dette var ledet av Svein Høysæter.

Gudstjenester

Vi feiret til sammen 48 gudstjenester i Norkirken Bergen i 2021 (2020: 43). Tallet er høyere enn normalen, fordi vi arrangerte digitale gudstjenester gjennom hele sommeren. Av disse 48 gudstjenestene var 16 fysiske samlinger og 32 digitale gudstjenester Fra stue til stue med Norkirken Bergen. De digitale gudstjenestene ble strømmet via Facebook, og er tilgjengelig for alle, enten man er registrert som bruker på Facebook eller ikke.

Lokaliteter

På starten av året var samfunnet pandemi-stengt, og i løpet av 2021 ble det ingen fysiske samlinger i de midlertidige lokalene i Kong Oscars gate 22. Til sammen fikk menigheten fire søndagssamlinger der, mellom 23. august og 18. oktober 2020. Med strenge restriksjoner og påvente av nye lokaler i Bjørnsons gate 11, ble leieavtalen i Kong Oscars gate avsluttet.

De nye lokalene var ikke klare til bruk da samfunnet igjen kunne åpnes opp på høsten. Vi er takknemlige for velviljen og tilretteleggingen for våre behov som vi fikk av våre venner i Centralkirken i Bergen. Vi vil takke Centralkirken for at vi fikk leie deres kirkebygg til å samles til ettermiddagsgudstjenester der på høsten 2021.

Godkjenning av bygget i Bjørnsons gate 11 kom plutselig, og 8. oktober kunne Norkirken Bergen komme sammen i helt nye lokaler. På kort varsel kom invitasjonen til en kaffekopp, omvisning, bønn og lovsang og en god prat. Til avslutning på den uformelle åpningen fikk vi be for og sende ut Svein Høysæter, som reiste på et kort opphold til Mali. Det var fint å kunne be for utsendinger allerede første gang vi var i nytt hus!

Den første gudstjenesten i nytt bygg var søndag 24. oktober 2021.

En oppsummering

  • 32 digitale gudstjenester på våren og gjennom sommeren. Digital pinsefest for alle er en av disse. Gudstjenestene på sommeren inneholdt noen gjensyn med taler fra tidligere digitale gudstjenester.
  • 8 fysiske gudstjenester i Centralkirken i Bergen fra 22. august til 17. oktober. 43 personer i snitt deltok på disse gudstjenestene (2020: 55.)
  • 8 fysiske gudstjenester i Bjørnsons gate 11 på høsten, fra 24. oktober.
  • 2 fysiske gudstjenester i desember ble avlyst på grunn av smittesituasjonen.

Team, medarbeidere og talere på gudstjenestene

I løpet av året har rundt 35 (2020: 30) personer bidratt i ett eller flere av teamene som lager gudstjenestene sammen. Da gudstjenestene ble digitale, var det færre muligheter for mange folk å engasjere seg. Derfor er det vanskelig å beregne antallet faste medarbeidere for 2021 (2019: 38 ved slutten av året).

Eksterne talere var i 2021 Anne Kristin og Steve Bruns, Olav Dørdal og Steinar Opheim. Interne talere var Hallgeir Haaland, Kristian Bjørkhaug, Mary Kolsrud, Rolf Kjøde, Svein Høysæter og Thomas Hammer

Temaserier

I starten av 2021 fulgte menigheten en temaserie med utgangspunkt i boken Ekte og ærlig tilbedelse av Mary Elizabeth Kolsrud. Kapitlene i boken ble talt over på gudstjenestene, og samtalt over på digitale husfellesskapssamlinger. Menigheten gav en bok til hver av deltakerne i husfellesskapene.

Etter påske fulgte vi en temaserie laget av Svein Høysæter, Livet i Guds familie.

Lovsangsarbeidet i Norkirken Bergen

Lovsangstjenesten har vært en viktig del av Norkirken Bergen siden begynnelsen, og vi er velsignet med dyktige musikere og sangere som leder lovsangen i menigheten.

Så blir det litt annerledes å skulle lede lovsang i en pandemi, der man til tider ikke har lov å samles for å synge sammen. Flere av lovsangslederne bidro på de digitale gudstjenestene, og det gjorde også Bergen Soul Children og Bergen Soul Teens.

Låtskrivingsskole på nett

På høsten arrangerte Mary Elizabeth Kolsrud en nettbasert låtskrivermodul på lovsangsskolen Disciples of Worship Academy. Kurset gikk i 12 uker fra september til desember.

Kongebarna

Kongebarna har hatt 16 samlinger i 2021 (2020: 10). Gjennomsnittet er 16 deltagere (2020: 19). Ved utgangen av 2020 var det registrert 23 medlemmer (2020: 27). Som Acta-lag mottar Kongebarna økonomisk støtte for hvert medlem som har betalt den frivillige medlemskontingenten på 50 NOK.

5 medarbeidere (2020: 7) ledet Kongebarna i 2021.

Dåp og konfirmasjon

3 barn ble døpt i Norkirken Bergen i 2021. Ett av disse barna ble døpt på gudstjeneste i Bjørnsons gate 11. De to andre ble døpt på egne samlinger der bare familien var til stede, for å følge de restriksjonene som var gjeldende.

Norkirken Bergen feiret sin første konfirmant i 2021. Konfirmasjonsopplegget skjedde i samarbeid med Salem misjonskirke NLM Bergen, og konfirmasjonshandlingen skjedde på gudstjenesten i Centralkirken 26. september.

Ny tweensklubb

I tiden før menigheten skulle flytte til Kronstad, ble det tatt initiativ til å starte en ny klubb for tweens – en fredagsklubb for barn fra 4.-7. klasse. Samlingene er to fredager i måneden, og i starten møttes de i hjemmene. Da Bjørnsons gate 11 var klar, ble det møtestedet.

Alle i 4.-7. klasse er invitert, og barna i menigheten har inviterert med seg venner og klassekamerater. Ønsket er at barna kan bygge gode og trygge relasjoner til hverandre og at vi sammen med dem skal utforske mer av hvem Gud er og hvordan vi kan leve med ham.

Alpha-kurs

Det ble ikke arrangert Alpha-kurs i 2021.

Utsendinger fra Norkirken Bergen

Våre utsendinger i Bangladesh, Gerd Eli og Hallgeir Haaland med barna Mathea, Jonathan og Kristoffer ble i mars 2020 hentet hjem til Norge før grensene stengte. Etter fem måneder i Norge, kunne de på høsten 2020 reise ut igjen for å fortsette arbeidet i Bangladesh.

Også i 2021 ble det en krevende situasjon for familien i Bangladesh. Det var høyt trykk på helsetjenestene i landet under pandemien, og familien Haaland måtte være mye hjemme. Det var tøft for barna med stengte skoler og ensformige hverdager.

Samtidig var det en god tid for arbeidet Gerd Eli og Hallgeir er involvert i. Arbeidet med Agenda 1 i Mali og Bangladesh foregikk digitalt. Arbeidet har begynt å få fotfeste lokalt, slik at det har kunnet fortsette uten Gerd Elis og Hallgeirs fysiske tilstedeværelse.

Av hensyn til barnas situasjon tok familien avgjørelsen om å flytte hjem igjen til Norge til sommeren 2021. Slik fikk familien Haaland en god avslutningsprosess for sitt opphold i landet.

Menighetsweekend for alle

Den planlagte menighetsweekenden ble ikke arrangert i 2021, fordi leirstedet var langtidsstengt på grunn av smittesituasjonen.

Kontakt med Normisjons bibelskoler

I 31. oktober arrangerte Bibelskolen i Grimstad BiG-treff for tidligere studenter i sammenheng med gudstjenesten vår. Lærer Olav Dørdal talte på gudstjenesten.

Menighetsutvikling

Menigheten gjennomførte en undersøkelse i regi av Naturlig menighetsutviling (NaMU) i januar 2021. Deretter startet en to-årig prosess med bakgrunn i resultatene, i samarbeid med NaMU-veileder Jon Løvland. Dette arbeidet fortsatte i eldsteråd og stab gjennom hele 2021.

Norkirken Bergen deltok på Agenda1 smaksprøve i Bergen, sammen med flere andre menigheter. Smaksprøven arrangeres med tanke på oppstart i 2022, og gir menighetene som deltar muligheten til å erfare hvordan det arbeides på Agenda1.

Medlemskap

Medlemmer i Norkirken Bergen tar eierskap til menighetens visjon og verdier og søker å leve det ut i praksis. Medlemskap er positivt forpliktende i sin karakter, og handler om å delta i menighetens ulike fellesskap, leve et liv med Gud, være fast giver og leve et liv i misjon.

Medlemstallet pr. 31.12.2021 var 55 voksne (2020: 55).

Økonomi

Samlet offer gitt til andre eller til misjon er 65.150 NOK (2020: 52.250 NOK).

Vi har gitt til Normisjons internasjonale arbeid i Bangladesh, Agenda1-arbeidet i Mali, Bibelselskapet, Åpne Dører og vårt eget arbeid i Norkirken Bergen.

Fast givertjeneste i 2021 var på 782.740 NOK (2020: 824.840 NOK)
Inntektene var 1.076.431 NOK (2020: 1.065.362 NOK)
Utgiftene var 1.034.151 NOK (2020: 1.022.906 NOK)
Renteinntekt: 85 NOK
Årsresultatet ble dermed 42.236 NOK (2020: 43.028 NOK)

Stab og styre

Ansatte

Martin Olsen: 50 % som administrasjonsleder og leder for familiearbeidet.
Thomas Hammer: 50 % som pastor, blant annet ansvar for utvikling av gudstjenestene.
Kristian Bjørkhaug: 20 % som pastor og daglig leder.

Eldsterådet

Eldsterådet er Norkirken Bergens styre, og har i 2021 bestått av Endre Angeltveit (leder), Elmer Anders Torvestad og Kristian Bjørkhaug (pastor og daglig leder). Thomas Hammer (pastor) deltar også på møtene.