Gudstjeneste i Norkirken Bergen 28. november 2021

Vi ten­ner det første adventsl­y­set! Mary led­er lovsan­gen, Thomas taler og du er også veldig velkom­men til gud­st­jen­esten på søndag klokken 11:00. Som alltid egne sam­linger for bar­na, bønn og tilbe­delse, forkyn­nelse, nattverd, fel­lesskap og en fan­tastisk kafé. Vi møter Gud og hveran­dre, og håper på å møte deg også på søndag.