Åpningsfest for Kompagniet – nytt misjonssenter i Bergen

Opp­da­ter­ing: Åpn­ings­festen er utsatt med bak­grunn i smitte­si­tu­asjo­nen i Norge. Ny dato kom­mer senere.

Bygget i Bjørn­sons gate i Bergen ble kjøpt av Normisjon region Horda­land 5. feb­ru­ar 2020. Bygget er nå total­re­ha­bilitert og gjort i stand til å dekke de ønsker og kjen­netegn regio­nen har hatt for et nytt misjonssenter.

  • være et åndelig hjem som gir tilhørighet i Normisjon
  • være et ressurssen­ter som skaper utvikling i Normisjon
  • være et pio­nérsen­ter for nyvin­ning i Normisjon

Program

Lørdag 8. januar klokken 16:00–18:00

Åpn­ings­mark­er­ing med tale av gen­er­alsekretær Kjetil Vestel Haga, hilsen­er, kul­turelle innslag samt enkel bespisning.

OBS: Påmeld­ing innen 17. desem­ber til region.hordaland@normisjon.no

Lørdag 8. januar klokken 20:00

Lovsangskon­sert med Mary E. Kol­srud med flere

Søndag 9. januar klokken 11:00–13:00

Gud­st­jen­este i samar­beid med Norkirken Bergen. Her blir det anled­ning til å gi en gave til misjonssenteret.