Samling i nytt bygg

Plut­selig kom god­kjen­nin­gen, og Norkirken Bergen kunne komme sam­men i helt nytt bygg. På kort varsel kom invi­tasjo­nen til en kaf­fekopp, omvis­ning, bønn og lovsang og en god prat. Til avs­lut­ning bad vi for Svein, som reis­er på et kort opphold til Mali. Allerede på første sam­ling har vi bedt for utsendinger!