260 000 kroner til Soul Children-kor

Normisjon Horda­land har fått 260.000 kro­ner i støtte fra «Her­reløs arv» til å pro­dusere nye kore­ografi ‑og teg­n­språkvideo­er for tweens- og ungdomskor. 

– Vi ønsker å gi bar­na en opplevelse av å overvinne begren­snin­gene de nå møter ved å finne nye veier, og støtte de i å formi­dle bud­skapet om håp, hen­sikt og iden­titet til sine jev­nal­drende. Dette skal gjøre vi gjen­nom å lage musikkvideo­er, sier Acta-led­er i Horda­land, Thomas Ham­mer. Han gled­er seg over støt­tetildelin­gen og til å sette i gang med spen­nende pros­jek­ter i Soul Children-arbeidet.