Misjonærfamilie på fem drar hjem

Gerd Eli og Hall­geir Haa­land tar med seg bar­na Math­ea, Jonathan og Kristof­fer og returner­er til Bergen – med bland­ede følelser. 

Nå blir det likev­el hjem­reise for fam­i­lien Haa­land i Bangladesh, selv om de egentlig hadde tenkt å for­lenge opphold­et sitt på ubestemt tid. De har lan­det på å reise hjem av hen­syn til barna.

– Det har vært en krevende vår for bar­na våre, mye på grunn av skole­si­tu­asjo­nen. Med den nye bøl­gen som nå skyller inn over Bangladesh er det enda mer usikkert når sko­lene vil åpne igjen her i lan­det,  sier Hall­geir og Gerd Eli Haa­land som ikke ønsker at bar­na skulle måtte gå på nok et skoleår med skole online. 

– Vi har der­for, gjen­nom en dia­log med Normisjon, bestemt oss for å fly­tte hjem til Norge til som­meren av hen­syn til bar­nas situ­asjon. Denne pla­nen gir mulighet for en god avs­lut­ning­spros­ess for dem her fram mot som­meren, sam­tidig som vi gir dem mest mulig forut­sig­barhet for høsten og bar­nas skolegang.

Fortsetter arbeidet fra Bergen

Fam­i­lien forteller at dette har vært en vanske­lig avgjørelse å ta. 

– Sam­tidig kjen­ner vi oss trygge på at det har vært rik­tig å la hen­synet til bar­na veie tyn­gst når vi nå igjen måtte vur­dere veien videre, sier Gerd Eli og Hall­geir Haa­land. De forteller at det har vært tøft å bestemme dette på grunn av det vik­tige og menings­fulle arbei­det de får være en del av i Bangladesh.

– Vi er der­for svært glade for at Normisjon har sagt ja til å ha oss ansatt i 50 pros­ent hver ut dette året. Pla­nen er at Gerd Eli og jeg føl­ger opp arbei­det i fra Norge, og at hver av oss tilbringer to til fire uker i Bangladesh i løpet av høsten. Selv om vi framover skal ha vår base i Bergen, ønsker vi fort­satt å være involvert i Normisjon sitt arbeid i Bangladesh, sier Hall­geir Haaland. 

Stengte skoler

Da de fem i Haa­land-fam­i­lien dro tilbake til Bangladesh i august i fjor, etter et opphold i Norge grun­net korona-pan­demien, var sko­lene fort­satt stengt i Bangladesh. Grace Inter­na­tion­al School, der Math­ea og Jonathan går, hadde en plan for grad­vis gjenåp­n­ing med økende antall dager i uken på skolen fram mot høst­fe­rien i oktober. 

– Myn­dighetene har stadig utsatt gjenåp­nin­gen med korte inter­valler, og vi har levd med en ved­varende for­vent­ning om at sko­lene snart skal åpne igjen. Etter hvert har pes­simis­men seget mer inn over oss, og usikker­heten om når sko­lene åpn­er har blitt større, sier Hall­geir Haa­land. Der­for var gle­den stor da myn­dighetene i beg­yn­nelsen av mars sa at skol­er og uni­ver­siteter kunne åpne et par dager i uken fra slut­ten av mars.

I løpet av mars beg­y­nte imi­dler­tid smit­te­tal­lene å stige, og skoleåp­n­ing er i første omgang utsatt til slut­ten av mai. Ingen tror lenger at sko­lene åpn­er på denne siden av som­meren, forteller han videre. Haa­land sier at det fra beg­yn­nelsen av april har vært delvis lock­down, og fra 14. april har det vært full lockdown.

– For oss betyr det at vi må holde oss hjemme i lei­ligheten det meste av tiden. For å få litt fysisk aktivitet går vi på the Nordic Club som er åpen. Her kan vi bade og spille tennis.

Savner skolen, lek og moro

Hall­geir Haa­land forteller at både Math­ea og Jonathan har kjem­pet seg gjen­nom mange dager med online skole, at de har snart tilbrakt et skoleår foran skjer­men, og at måne­dene etter jul har vært spe­sielt vanskelige. 

– Savnet av skoledager med læring, lek og moro sam­men med ven­ner har tiltatt etter hvert som antallet dager foran skjer­men har økt på. Det har vært mange vanske­lige følelser for våre to største. Lock­down gjør at det blir enda mer innetid for våre barn. De får i liten grad tre­ffe ven­ner, og det er min­dre muligheter for fysisk aktivitet. Vi prøver imi­dler­tid å gjøre kjekke ting sam­men som fam­i­lie; spille spill eller se film.

De voksne jobber hjemmefra

Hall­geir Haa­land forteller at for hans og Gerd Eli sin del har de måt­tet avl­yse alle plan­lagte aktiviteter. 

– Under lock­down har også kon­toret vært stengt, så den siste tiden har det mest vært job­bing hjem­me­fra. Ellers fort­set­ter vi som tidligere gjen­nom hele skoleåret med å bytte på å følge opp online-skolen for barna. 

Sterk økning i koronasmitte

De siste måne­dene har tal­lene over Covid-19 smit­tede i Bangladesh økt veldig, sier familien.

– Men man får en pekepinn når mel­lom 20 og 25 pros­ent av testene er pos­i­tive. Vi hør­er stadig om folk som er syke med Covid, vi hør­er også oftere om folk som dør på grunn av Covid nå enn tidligere. Det skrives om fulle inten­siv-enheter, spe­sielt i Dha­ka. Så det er ikke tvil om at korona-situ­asjo­nen er bety­delig forver­ret i forhold til tidligere under pan­demien. Lock­down har hatt noe effekt på tal­lene, men nå åpn­er myn­dighetene litt opp igjen, sier Hallgeir.

Han forteller at Bangladesh importer­er AstraZeneca-vaksin­er til lan­det som er pro­dusert i India. På grunn av Covid-situ­asjo­nen i India vil ikke India eksportere mer til Bangladesh på nåværende tid­spunkt, sier han og leg­ger til at det er de fat­tig­ste som er desidert hard­est ram­met med blant annet bort­fall av inntekter.

Opplæring av veiledere

Gerd Eli Haa­land forteller at pros­jek­tet Trygg Barn­dom stadig går fre­mover.  Hun sier at dette nå er et treårig Dig­ni-pros­jekt og at det er fire som nå job­ber i pros­jek­tet. 12 veiledere har fått opplæring i pro­gram­met, men for tiden er kurs og rei­se­virk­somhet satt på vent. For Hall­geir Haa­land sin del er også mye på vent knyt­tet til Agenda1-arbeidet.

– Vi har hatt to sam­linger og besøkt grup­per, ellers må vi vente på at det åpn­er opp.