Mange vil ta bibelstudie på nett

84 deltakere og grup­per fra mange kirk­er i hele lan­det er med på bibel-studi­et fra Normisjon Hordaland.

Bibel­studi­et Ekte og Ærlig tilbe­delse, som har sitt utspring i boken med samme navn, er nå flere uker inne i det dig­i­tale studiet. 

– Mange har kjøpt boken nå som de tar dette gratis bibel­studi­et, og det er fan­tastisk, sier Mary Eliz­a­beth Kolr­sud. Det er Kol­srud som har skrevet boken og laget kurset, er kur­sh­old­er og fasil­i­ta­tor for kurset. Hun forteller at mange har meldt seg på e‑kurset for­di det fokuser­er på lovsang og på norsk kul­tur. Her er det mange nye aspek­ter å oppdage for norske lovsan­gere, tror forfatteren. 

Lang erfaring

Kol­srud har i flere år arrangert lovsangsskol­er, blant annet Bergen Lovsangsskole.  Hun job­ber med lovsang og tilbe­delse i Normisjon Horda­land, og har lang erfar­ing fra dette fel­tet både i Norge og i USA. I Bergen Lovsangsskole har de job­bet frem helt nye lovsanger, og flere av disse er utgitt. Det er her Kol­srud har sam­let mate­ri­alet til boken. Hun er amerikan­er, og ser på både Norge og nord­menn med et utenfra-blikk.

For alle som vil gå dypere

Kol­srud sier at e‑kurset er for alle som vil gå dypere i per­son­lig tilbe­delse. Det finnes også spe­sielle ekstra-video­er for lovsangs-team som de kan ta med seg i sin tjen­este. Flere pas­tor­er tar kurset, det gjør også lovsang­steam, små­grup­per og andre som er inter­essert i å lære mer om lovsang og tilbedelse. 

Ingen restriksjoner på nett

Kol­srud sier det er mange fordel­er med å arran­gere kurs digitalt.

– I disse tider når vi har så mange restrik­sjon­er rundt fysiske møter, har vi likev­el muligheter til å vokse og utvikle oss sam­men dig­i­talt. Her kan vi ta kurset sam­men, snakke om innhold­et og reflek­tere. Jeg tilbyr også coach­ing for grup­per i san­ntid sam­men med noen gjeste­fore­le­sere for dem som virke­lig vil gå videre i utviklin­gen sin og dykke ned i hvor­dan man kan bygge en lovsangskul­tur i sitt lovsangsmiljø, sier Kolsrud.

Les mer på tilbedelse.no.