Gudstjeneste 15. mars 2020

Gudstjeneste i hjemmet 15. mars 2020

Lan­det vårt er inne i en krevende tid, og vi gjør store grep for å demme opp spred­nin­gen av korona-viruset. For Norkirken Bergen betyr det at alle arrange­ment og aktiviteter er innstilt i ukene fram mot påske. I tiden som kom­mer vil jeg minne dere om at vi er i Guds hen­der og Gud sier: 

«Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og hold­er deg oppe med min ret­tferds høyre hånd.» Jes 41:10

La oss minne hveran­dre om dette og leve i dette i ukene som lig­ger foran oss. Denne sønda­gen opp­for­dr­er vi dere til å ha gud­st­jen­este i hjem­met deres, der dere er. Følg med på sms, norkirken.no og på Facebook.com/norkirken om infor­masjon som kom­mer. Lykke til, og Guds vel­signelse over uken som lig­ger foran!

Guds fred til dere andre
Kris­t­ian Bjørkhaug
Pastor/Daglig led­er Norkirken Bergen

Samlingen kan inneholde:

Lovsang

Har du gitar, piano eller andre instru­menter så er det bare å lovsyn­ge som du vil. Eller bruk Spo­ti­fy, Apple Music eller YouTube, og Søk opp IMI Kirken «I Guds nærvær»

Lytt til: Kom Hel­lig Ånd og Lov Her­ren, min sjel

Bønn

Be sam­men som fam­i­lie. Med bar­na kan dere si en set­ning hver eller en av forel­drene kan lede i bønn. 

Gi tid for å be sam­men for men­nesker som på en særlig måte er berørt av denne situ­asjo­nen, slik som de som vil være i fare ved en smitte av Korona, eller de som nå opplever at arbei­d­splass­er og økono­mi rystes.

Be også for myn­dighetene våre. Vi opp­for­dr­er til å bruke Salme 91 som et utgangspunkt for å be for Norge og ver­den i denne tiden.

Undervisning

Lytt til Thomas Ham­mer på video

Takkegave

Ukens takkegave går til Norkirken Bergen og arbei­det vårt. Vi har en flott visjon om å: elske men­nesker tilbake til livet med Gud. Dette arbei­der vi med gjen­nom Gud­st­jen­ester, hus­fel­lesskap og Alpha kurs der vi strekker oss ut for at nye men­nesker skal bli frelst. Bruk Vipps-num­mer 11868 Norkirken Bergen for å sende din gave. Takk for din gave til menigheten. 

Samtale

Start en sam­tale om hvor­dan vi kan bygge famile med gavene Gud gir. Bruk inn­spil­lene Thomas Ham­mer gir oss i tal­en til samtalen.

Videre kan vi snakke sam­men om det er noen som vi kan støtte eller om Gud sier noe til oss.

  • Hvem kan du ringe for å snakke om hvor­dan de har det under denne krisen?
  • Hvem kan du opp­muntre med en melding?
  • Hvem kan du be for? Hvem trenger særlig beskyt­tende bønn 
  • Hva får du fra Gud til andre? Så lenge det er byggende og opp­muntrende, del gjerne ut elektronisk.
  • Hvem av de som er enslige og er i karan­tene kan vi gi ekstra støtte?

Følg med på sms, norkirken.no og på face­book om infor­masjon som kommer. 

Lykke til, og Guds vel­signelse over uken som lig­ger foran